Archeolodzy i poszukiwacz nominowani

Moderator: kruku

ODPOWIEDZ
jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Archeolodzy i poszukiwacz nominowani

Post autor: jedrek » wt sty 31, 2012 21:52

Archeolodzy prof. Andrzej Kokowski i Marcin Piotrowski wraz z poszukiwaczem Arturem Troncikiem "Saperem" zostali nominowani do 6. edycji plebiscytu TRAVELERY

Rozpocz±³ siê plebiscyt miesiêcznika „National Geographic Traveler”. Archeolodzy prof. Andrzej Kokowski i Marcin Piotrowski wraz z poszukiwaczem Arturem Troncikiem "Saperem" zostali nominowani do 6. edycji plebiscytu TRAVELERY, który zosta³ objêty honorowym patronatem Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Plebiscyt redakcji „National Geographic Traveler” to najbardziej presti¿owa nagroda podró¿nicza w Polsce. Kolegium redakcyjne „National Geographic Traveler” nominowa³o po piêæ kandydatur w ka¿dej kategorii. W kategorii "Naukowe odkrycie roku" – za dokonania naukowe, które pozwoli³y lepiej zrozumieæ ¶wiat, ludzi i kultury - znale¼li siê archeolodzy, którzy dziêki informacjom i pomocy ze strony poszukiwacza Artura Troncika odkryli skarb w Czermnie.

Tak brzmi pozycja nr 4 kategorii "Naukowe odkrycie roku":

"4. Prof. Andrzej Kokowski, Marcin Piotrowski, Artur Troncik – Odkrycie skarbu w Czermnie
Drogocenna bi¿uteria, z³ocone srebro z XIII w. – to efekt wykopalisk archeologicznych, które naukowcy z UMCS w Lublinie prowadzili w Czermnie, w powiecie tomaszowskim. Odkrycie ma te¿ znaczenie historyczne – mo¿e byæ dowodem na to, ¿e miejscowo¶æ stanowi³a stolicê od lat poszukiwanych przez znawców ¶redniowiecza Grodów Czerwieñskich.

SMS w plebiscycie: TR.wybieram.D4 pod numer 71001
SMS w plebiscycie i w konkursie: TR.kod wybranej nagrody.D4 + has³o promuj±ce "NG Traveler" pod numer 71001"

Jak informowa³y Archeowiesci.pl w zesz³ym roku "A¿ dwa skarby zawieraj±ce cenn± bi¿uteriê z XIII wieku znale¼li archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w grodzie w Czermnie (Lubelskie). Skarby znajdowa³y siê w zaledwie ok. 20 m od siebie. Pierwszy le¿a³ w garnku, a drugi bezpo¶rednio w ziemi, co wskazuje, ¿e w chwili z³o¿enia by³ najpewniej opakowany w jaki¶ materia³ organiczny, który siê nie zachowa³. £±cznie jest to oko³o 40 piêknych wyrobów – pier¶cieni, zausznic, naramienników, bransolet ró¿nego typu oraz ko³tów (wisiory noszone przy skroniach). Bi¿uteria jest wykonana ze srebra wysokiej próby. Nierzadko na zabytkach s± z³ocenia i zdobienia z innych metali. (...) Jak podkre¶la dyrektor Instytutu Archeologii UMCS prof. Andrzej Kokowski wielki udzia³ w odkryciu mia³ Artur Troncik. Jest to jeden z najbardziej znanych w Polsce poszukiwaczy skarbów, z którego us³ug bardzo chêtnie korzystaj± archeolodzy."

W zesz³ym roku inn± g³o¶n± medialn± spraw± okaza³o siê przekazanie przez Artura Troncika Muzeum Górno¶l±skiemu w Bytomiu zbioru ponad 250 eksponatów. Wielkoduszny gest spotka³ siê z zadziwiaj±c± media reakcj±. Dyrektor muzeum zg³osi³ sprawê policji. Troncik przez lata opracowywa³ dokumentacjê eksponatów. Chcia³ ocaliæ je od zapomnienia za co zosta³ potraktowany jak przestêpca. Po wrzawie medialnej prokuratura umorzy³a sprawê, za to ponownie wróci³a atmosfera do debaty o ewentualnej wspó³pracy poszukiwaczy i archeologów oraz do rozmowy o ewentualnych zmianach w polskim prawie wzglêdem detektorystów (poszukiwaczy u¿ywaj±cych wykrywaczy metali).

Niebawem na Archeolog.pl uka¿e siê wywiad z Arturem Troncikiem "Saperem".

Wiêcej o nominacjach w plebiscycie miesiêcznika „National Geographic Traveler” przeczytaæ mo¿na tutaj: http://warszawa.pogodzinach.pl/pl/wydar ... velery2011

Czytelnicy Archeolog.pl, którzy chc± wesprzeæ wydarzenie jakim by³o odkrycie skarbu w Czermnie mog± wys³aæ SMS o tre¶ci: TR.wybieram.D4 pod numer 71001
http://warszawa.pogodzinach.pl/pl/wydar ... velery2011

Redakcja Archeolog.pl

ODPOWIEDZ