RYSZARD SIWIEC dokona³ samospalenia.......

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

RYSZARD SIWIEC dokona³ samospalenia.......

Post autor: jedrek » wt lut 20, 2007 11:41

Ryszard Siwiec
Samospalenie na stadionie


Ryszard Siwiec (ur. 7 marca 1909, zm. 12 wrze¶nia 1968) - ¿o³nierz AK, filozof, ksiêgowy z Przemy¶la. Protestuj±c przeciwko inwazji na Czechos³owacjê dokona³ 8 wrze¶nia 1968 samospalenia w czasie ogólnokrajowych do¿ynek na Stadionie Dziesiêciolecia w Warszawie w obecno¶ci szefów partii, dyplomatów i 100 tysiêcy widzów.

Z wykszta³cenia filozof, po wojnie odmówi³ pracy w szkolnictwie nie chc±c uczestniczyæ w komunistycznej indoktrynacji m³odzie¿y. Podj±³ pracê jako ksiêgowy, dorabiaj±c hodowl± kur i upraw± ogrodu. Mia³ 5 dzieci.

Przez lata na prywatnej maszynie pisa³ i powiela³ ulotki podpisuj±c je Jan Polak. Nagonka Marca 1968 oraz agresja na Czechos³owacjê z udzia³em wojsk polskich przekona³a go, ¿e nale¿y wstrz±sn±æ sumieniem rodaków. Przed wyjazdem na do¿ynki do Warszawy sporz±dzi³ testament oraz nagra³ na ta¶mê magnetofonow± antykomunistyczne przes³anie. Koñczy³y je s³owa:

Ludzie, w których mo¿e jeszcze tkwi iskierka ludzko¶ci, uczuæ ludzkich, opamiêtajcie siê! Us³yszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego cz³owieka, syna narodu, który w³asn± i cudz± wolno¶æ ukocha³ ponad wszystko, ponad w³asne ¿ycie, opamiêtajcie siê! Jeszcze nie jest za pó¼no!

Jad±c do Warszawy poci±giem napisa³ list po¿egnalny do ¿ony, po akcie samospalenia przechwycony na poczcie przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa, w konsekwencji czego dotar³ do niej dopiero po 20 latach.

Kochana Marysiu, nie p³acz. Szkoda si³, a bêd± ci potrzebne. Jestem pewny, ¿e to dla tej chwili ¿y³em 60 lat. Wybacz, nie mo¿na by³o inaczej. Po to, ¿eby nie zginê³a prawda, cz³owieczeñstwo, wolno¶æ ginê, a to mniejsze z³o ni¿ ¶mieræ milionów. Nie przyje¿d¿aj do Warszawy. Mnie ju¿ nikt nic nie pomo¿e. Doje¿d¿amy do Warszawy, pisze w poci±gu, dlatego krzywo. Jest mi tak dobrze, czujê spokój wewnêtrzny jak nigdy w ¿yciu.


Zanim obla³ siê rozpuszczalnikiem, rozrzuci³ w t³um ulotki z protestacyjnym apelem. P³on±c, krzycza³ Protestujê i nie pozwala³ gasiæ p³omieni. Zmar³ po 4 dniach w szpitalu w wyniku odniesionych oparzeñ (ponad 85% powierzchni cia³a).

Jego protest zosta³ przemilczany przez wszystkie media oficjalne. Bezpo¶rednim ¶wiadkom SB wmawia³a, ¿e Siwiec by³ niezrównowa¿ony psychicznie.

Blisko pó³ roku pó¼niej w Pradze na placu ¶w. Wac³awa w prote¶cie przeciwko inwazji podpali³ siê czeski student, Jan Palach. Palach móg³ nie wiedzieæ o prote¶cie Siwca, bowiem pierwsz± informacjê o jego czynie nada³a dopiero w kwietniu 1969 (niemal 4 miesi±ce po ¶mierci Palacha) polska audycja Radia Wolna Europa.

W 1981 rodzina zmar³ego w³asnym sumptem wyda³a broszurê opisuj±c± jego czyn. W 1991 re¿yser Maciej Drygas nakrêci³ po¶wiêcony Siwcowi film Us³yszcie mój krzyk, nagrodzony potem Felixem na przegl±dzie w Berlinie w kategorii filmu dokumentalnego. Wykorzystano w nim utajnione wcze¶niej zdjêcia Polskiej Kroniki Filmowej. Dopiero ten film wprowadzi³ do zbiorowej ¶wiadomo¶ci Polaków postaæ Siwca.

W 2001 prezydent Czech, Václav Havel przyzna³ po¶miertnie Ryszardowi Siwcowi order Tomasza Masaryka pierwszej klasy. 19 sierpnia 2003 zosta³ po¶miertnie odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (rodzina zmar³ego odmówi³a przyjêcia odznaczenia od Prezydenta Kwa¶niewskiego 4 wrze¶nia 2003). 4 wrze¶nia 2006 w dniu ¶wiêta narodowego S³owacji ambasador tego kraju Franti¹ek Ru¾ièka przekaza³ na rêce Wita Siwca, syna zmar³ego nadany po¶miertnie Order Bia³ego Podwójnego Krzy¿a.

Przy wej¶ciu na Stadion Dziesiêciolecia znajduje siê tablica upamiêtniaj±ca czyn Siwca wmurowana z inicjatywy Tygodnika Solidarno¶æ.

Mario Z
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1105
Rejestracja: wt paź 25, 2005 0:00
Kontakt:

Post autor: Mario Z » czw lut 12, 2009 21:42


morriseq
Odkrywca tajemnic
Odkrywca tajemnic
Posty: 55
Rejestracja: czw lut 12, 2009 1:00
Lokalizacja: Bytom

Post autor: morriseq » sob lut 14, 2009 23:35

Cześć jego pamięci

Awatar użytkownika
Maku
Administrator
Administrator
Posty: 134
Rejestracja: sob lut 15, 2003 1:00
Kontakt:

Post autor: Maku » ndz lut 15, 2009 13:13

Czesi uczcili Jego pamięć nazywając jedną z ulic Siwiec.
Maku

"...w życiu piękne są tylko chwile, dlatego czasami warto żyć..."

Awatar użytkownika
pm
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 526
Rejestracja: śr mar 14, 2007 1:00
Lokalizacja: Susiec/Rzeszów
Kontakt:

Post autor: pm » ndz lut 15, 2009 13:17

Maku pisze:Czesi uczcili Jego pamięć nazywając jedną z ulic Siwiec.
Ulicę gdzie w Czechach znajduje się odpowiednik naszego IPN.
Obrazek

JW2669
Odkrywca tajemnic
Odkrywca tajemnic
Posty: 90
Rejestracja: sob lis 24, 2007 1:00

Post autor: JW2669 » sob lut 21, 2009 22:17

Wstrząsające. Jego śmierć niestety niewiele dała. Szkoda człowieka..

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Pamiêci Ryszarda Siwca

Post autor: jedrek » wt mar 01, 2011 9:31

Pamiêci Ryszarda Siwca

Powsta³ album upamiêtniaj±cy Ryszarda Siwca, który w 1968 roku na oczach 100 tysiêcy ludzi dokona³ samospalenia.
Dnia 22 lutego 2011 r. o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie, przy ul. Marsza³kowskiej 21/25 odbêdzie siê promocja albumu autorstwa Petra Bla¾ka „Ryszard Siwiec, 1909–1968” wydanego przez Instytut Pamiêci Narodowej.
W dyskusji wokó³ albumu udzia³ wezm±: dr Petr Bla¾ek, prof. Jerzy Eisler i dr £ukasz Kamiñski (prowadzenie). Go¶ciem specjalnym spotkania bêdzie syn tragicznie zmar³ego Ryszarda Siwca Wit Siwiec. Spotkanie organizowane jest we wspó³pracy z Centrum Czeskim w Warszawie i Instytutem S³owackim w Warszawie.
8 wrze¶nia 1968 roku, na Stadionie Dziesiêciolecia w Warszawie w prote¶cie przeciwko agresji na Czechos³owacjê, Ryszard Siwiec dokona³ samospalenia.
W 2001 roku w³adze Czech odznaczy³y po¶miertnie Ryszarda Siwca najwy¿szym czeskim odznaczeniem – orderem Tomasza Masaryka. W 2006 roku Order Bia³ego Podwójnego Krzy¿a przyzna³y Siwcowi w³adze S³owacji. W 2003 roku Aleksander Kwa¶niewski odznaczy³ po¶miertnie Ryszarda Siwca Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, ale rodzina odmówi³a przyjêcia odznaczenia. W uzasadnieniu Maria Siwiec napisa³a miêdzy innymi:[…] przypuszczamy, ¿e gest przyznania tego odznaczenia przez rz±dz±c± ekipê, potrzebny by³ raczej do podreperowania presti¿u kompletnie skompromitowanego rz±du. Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mogli odebraæ odznaczenie z godniejszych r±k”. W 2009 roku jedna z ulic w Pradze zosta³a nazwana imieniem Ryszarda Siwca. Z inicjatywy miêdzy innymi Macieja Drygasa powsta³a spo³eczna inicjatywa nadania powstaj±cemu Stadionowi Narodowemu imienia Ryszarda Siwca.
W boksie pos³uchaj znajd± Pañstwo wstrz±saj±ce nagrania Ryszarda Siwca
(pd)
Fragment filmu nagranego na Stadionie Dziesiêciolecia
http://www.polskieradio.pl/39/245/Artyk ... arda-Siwca

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Mija setna rocznica urodzin Ryszarda Siwca.

Post autor: jedrek » wt mar 01, 2011 9:34

W Dêbicy odby³y siê uroczysto¶ci z okazji 100. rocznicy urodzin Ryszarda Siwca. Organizatorem uroczysto¶ci jest miasto Dêbica, ambasada Czeska oraz czeskie Centrum w Warszawie.

Ryszard Siwiec dokona³ 8 wrze¶nia 1968 roku samospalenia podczas uroczysto¶ci do¿ynkowych na Stadionie Dziesiêciolecia. Zrobi³ to w obecno¶ci 100 tysiêcy ludzi, mimo to jego samospalenie przesz³o bez echa. Jego ¶mieræ by³a protestem przeciwko w³adzy totalitarnej i przeciw udzia³owi Polski w zbrojnej interwencji Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji.
Uroczysto¶ci rozpoczê³a siê msz± w ko¶ciele ¶wiêtej Jadwigi, nastêpnie ods³oniêto tablicê pami±tkow± na budynku Miejskiego Gimnazjum oraz otwarto wystawê w Muzeum Regionalnym.
Dyrektor Czeskiego Centrum Pavla Foglova podkre¶la, ¿e g³ówn± czê¶ci± uroczysto¶ci bêdzie konferencja naukowa pod tytu³em "Us³yszcie mój krzyk". Wezm± w niej udzia³ oprócz polskich naukowców równie¿ Czesi miêdzy innymi znany historyk Petr Blazekoraz znana dziennikarka czeska Petruska Sustova.
Pavla Foglova podkre¶la, ¿e Ryszard Siwiec jest niezwykle wa¿na postaci± dla Czechów, bardziej nawet docenian± przez naszych s±siadów ni¿ w Polsce. Foglowva przypomnia³a, ¿e prezydent Czech Vaclav Havel jako pierwszy po¶miertnie uhonorowa³ w 2001 roku Ryszarda Siwca najwa¿niejszym czeskim odznaczenia Orderem Tomasza Masaryka
W 2006 roku Order Bia³ego Podwójnego Krzy¿a przyzna³y Siwcowi w³adze S³owacji. W 2003 roku Aleksander Kwa¶niewski odznaczy³ po¶miertnie Ryszarda Siwca Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, ale rodzina odmówi³a przyjêcia odznaczenia. W uzasadnieniu Maria Siwiec napisa³a miêdzy innymi:[…] przypuszczamy, ¿e gest przyznania tego odznaczenia przez rz±dz±c± ekipê, ( rz±dzi³o wtedy SLD) potrzebny by³ raczej do podreperowania presti¿u kompletnie skompromitowanego rz±du. Mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mogli odebraæ odznaczenie z godniejszych r±k.”

W Domu Spotkañ z Histori± odby³o spotkanie po¶wiêcone postaci Ryszarda Siwca oraz spo³ecznej inicjatywie nadania Stadionowi Narodowemu jego imienia. W dyskusji udzia³ wziêli prof. Jerzy Eisler i Maciej Drygas. W ramach spotkania mo¿na by³o obejrzeæ film dokumentalny Macieja Drygasa „Us³yszcie mój krzyk”. Film powsta³ na pocz±tku lat 90. i jest jedna z nielicznych prób przypomnienia historii Ryszarda Siwca i jego czynu.
Prof. Jerzy Eisler podkre¶li³, ¿e mimo up³ywu tylu lat nie powsta³o dot±d ¿adne opracowanie naukowe na ten temat, a postaæ, która powinna byæ przyk³adem bohaterstwa w³a¶ciwie nie jest znana Polakom. Historyk doda³, ¿e prace po¶wiêcone Siwcowi ukaza³y siê ju¿ w Czechach.
Z kolei Maciej Drygas opowiada³ o trudno¶ciach, na jakie natrafia³ podczas realizacji swojego filmu. Okazuje siê, ¿e dramat, jaki rozegra³ siê we wrze¶niu 1968 roku, zosta³ w PRL kompletnie zapomniany. Nawet ci, którzy uczestniczyli w tych do¿ynkach, o tym, co naprawdê siê wydarzy³o dowiadywali siê od re¿ysera. Strach, obojêtno¶æ, czy te¿ peerelowskie wychowanie spowodowa³y, ¿e mimo obecno¶ci 100 tysiêcy ludzi, samospalenie Siwca na ca³e lata pozosta³o zapomniane.
Niedawno jedna z ulic w Pradze zosta³a nazwana imieniem Ryszarda Siwca. Po raz kolejny Czesi wykazali wiêcej wra¿liwo¶ci i zrozumienia od rodzimych decydentów. Z inicjatywy miêdzy innymi Macieja Drygasa powsta³a spo³eczna inicjatywa nadania Stadionowi Narodowemu imienia Ryszarda Siwca.
Mo¿na podpisaæ list popieraj±cy ten pomys³

http://www.polskieradio.pl/39/245/Artyk ... ch-narodow

ODPOWIEDZ