UB w walce ze spo³.polskim 44-48

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

UB w walce ze spo³.polskim 44-48

Post autor: jedrek » śr lis 25, 2009 13:20

Urz±d Bezpieczeñstwa w walce ze spo³eczeñstwem polskim w latach 1944-1948
Andrzej Krzystyniak
Urz±d Bezpieczeñstwa to jedna z najbardziej antypolskich organizacji, zwalczaj±ca wszelkie przejawy oporu ze strony spo³eczeñstwa polskiego, zbrojne ramiê sowieckiego terroru, swymi metodami przypominaj±ca Polakom zbrodnicz± dzia³alno¶æ niemieckiej policji politycznej gestapo. UB by³o organizacj± najbardziej znienawidzon± przez spo³eczeñstwo polskie – budz±c± strach i przera¿enie nawet w¶ród samych komunistów. W kazamatach UB zamordowano setki tysiêcy polskich patriotów, ludzi którzy stawili opór nowej okupacji Polski, jak równie¿ osoby Bogu ducha winne, których jedynym przewinieniem by³o s³uchanie przez radio „Londynu” b±d¼ opowiedzenie dowcipu o „w³adzy ludowej”. Nawiasem mówi±c, wspomnieæ nale¿y, ¿e za posiadanie radioodbiornika przez pierwszy rok po wyzwoleniu „w³adza ludowa” kara³a ¶mierci±. Dostanie siê w rêce UB oznacza³o straszliwe tortury pozbawiaj±ce zdrowia lub ¿ycia. Metody, jakimi pos³ugiwano siê podczas ¶ledztw, by³y niczym innym, jak barbarzyñskim okrucieñstwem, stosowanym przez jednostki zwyrodnia³e psychicznie, podczas których ofiara, czêsto prócz zdrowia fizycznego traci³a równie¿ zmys³y, je¶li oczywi¶cie by³a w stanie znie¶æ tortury.


Sowieci, zdaj±c sobie doskonale sprawê, ¿e dla zainstalowania na ziemiach polskich systemu komunistycznego, ca³kowicie obcego, jak równie¿ znienawidzonego przez spo³eczeñstwo polskie, bêd± zmuszeni pos³u¿yæ siê bezwzglêdnym terrorem. Ju¿ od wiosny 1944 r. w³adze radzieckie za pomoc± wasalnych organizacji, takich jak „Zwi±zek Patriotów Polskich”, kierowanych przez komunistów polskiego pochodzenia, zaczê³y przygotowywaæ instytucje maj±ce po „wyzwoleniu” terroryzowaæ niepokorne spo³eczeñstwo. Trzonem „polskiej” bezpieki mieli staæ siê cz³onkowie Armii Ludowej, którym dowództwo rozkazem z dnia 23. III. 44 r. nakaza³o wraz z wkraczaniem Armii Czerwonej, wstêpowanie w szeregi s³u¿b „strzeg±cych bezpieczeñstwa”. Elitê w¶ród cz³onków UB stanowiæ mieli uczestnicy kursu zorganizowanego przez NKWD w Kujbyszewie. Do Kujbyszewa kierownictwo ZPP wysy³a³o „ideowych” i zaufanych komunistów, przewa¿nie cz³onków KPP. Kurs NKWD ukoñczy³o ok. 200 osób, stali siê oni pó¼niej organizatorami aparatu terroru w Polsce lubelskiej po roku 1944. Pocz±tkowym ich obszarem dzia³ania by³a Lubelszczyzna, gdzie zrzucano ich grupami. „Kujbyszewiacy” pe³nili kierownicz± rolê w aparacie bezpieki, obsadzano ich na czo³owych stanowiskach w wiêkszo¶ci wojewódzkich i powiatowych UB. Kierunek dzia³ania UB wyznaczali przydzielani do urzêdów sowieccy doradcy, z regu³y to oni rz±dzili w danym rejonie, bacznie obserwuj±c dzia³ania swoich „polskich kolegów”. Dysponuj±cy mikroskopijnym poparciem spo³ecznym komuni¶ci, borykali siê ze sporym problemem w naborze kadr do pracy w bezpiece, z regu³y do UB garnê³y siê wszelkiej ma¶ci mêty, kryminali¶ci, szumowiny, analfabeci i pó³analfabeci. Poziomem kadr w UB zaniepokojeni byli nawet doradcy radzieccy. W¶ród ubeków powszechne by³o pijañstwo, z³odziejstwo oraz rozboje, warto¶æ bojowa funkcjonariuszy UB by³a znikoma, z regu³y oddzia³y sk³adaj±ce siê z funkcjonariuszy UB, skierowane do walki z podziemiem, by³y przez polskich partyzantów rozbijane. Raport Niko³aja Sieliwanowskiego dla £awrientija Berii o stanie organów bezpieczeñstwa w Polsce alarmowa³, ¿e

(...) Organy bezpieczeñstwa w Polsce s± w znacznym stopniu za¶miecone (sic!) zdrajcami, cz³onkami organizacji podziemnych, ³apówkarzami, maruderami i innym elementem przestêpczym (...)

Podziemie w pierwszych latach powojennych rzeczywi¶cie w znacznym stopniu stara³o siê infiltrowaæ Urzêdy Bezpieczeñstwa, wielokrotnie maj±c wspó³pracowników w¶ród funkcjonariuszy UB. Konspiracyjne Wojsko Polskie mia³o swoje wtyczki w¶ród funkcjonariuszy UB w Czêstochowie, a równie¿ w Gliwicach kilku z nich wspó³pracowa³o z podziemiem. By³ to jednak procent znikomy. Drogê, jak± pod±¿aæ mieli komuni¶ci w Polsce i ich zbrojne ramiê, wytyczy³ W³adys³aw Gomu³ka podczas rozmów w sprawie utworzenia Rz±du Jedno¶ci Narodowej w dniu 18 VI 1945 r. w Moskwie. Stwierdzi³ on jednoznacznie:

(...) W³adzy, raz zdobytej, nie oddamy nigdy; (...) Zniszczymy wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupu³ów. Mo¿ecie jeszcze krzyczeæ, ¿e leje siê krew narodu polskiego, ¿e NKWD rz±dzi Polsk±, lecz to nie zawróci nas z drogi.

Podziemie niepodleg³o¶ciowe stara³o siê dokumentowaæ na terenie kraju zbrodnie pope³niane przez komunistyczne organy bezpieczeñstwa. Delegatura Si³ Zbrojnych wiosn± 1945 r. raportowa³a do Londynu przebieg bestialskich pacyfikacji i zbrodni dokonywanych na ludno¶ci cywilnej przez UB , MO i NKWD:

(...) 5 marca w Przerytym Borze, powiat Dêbica, UB przywioz³o samochodem z kierunku Dêbicy 24 osoby, w tym trzy kobiety i zapêdzili je na pole minowe, gdzie wszyscy zginêli. (...)

(...) 25 kwietnia w Woli Batowskiej, powiat Bochnia, wielka ³apanka wszystkich mieszkañców, nawet kobiety i dzieci spêdzono tam oko³o 200 osób. Kapitan sowiecki wszystkich przes³uchiwa³, nastêpnie wybra³ 4 najlepszych gospodarzy (listê mia³ przygotowan±) i kaza³ im szybko oddaliæ siê, po czym z budynku pad³y strza³y k³ad±ce ich trupem. Z pozosta³ych 20 odtransportowano do wiêzienia w Bochni (...).

Jeden z raportów sytuacyjnych z X-XI 1945 r. Inspektoratu WiN Pu³awy szczegó³owo opisywa³ dzia³ania NKWD i UB:

(...) NKWD znacznie nasili³o tereny. W koñcu pa¼dziernika przyby³ z Pu³aw oddzia³ z³o¿ony z 6 oficerów z majorem na czele i 74 szeregowcami. Zajêli dwa domy przy ulicy ¯yrzyñskiej nr 5. Pierwsz± czynno¶ci± by³o ufortyfikowanie zajmowanych pozycji. (...)

Raport przedstawia bolszewickie metody, stosowane przez UB w ca³ej rozci±g³o¶ci:

(...) Dnia 28 XI patrol UB zastrzeli³ w godzinach nocnych 20-letniego Jerzego Komolê, cz³owieka zupe³nie niewinnego. Dnia 3 XI na Powi¶lu niedaleko Opola resort zastrzeli³ 6 ludzi bez uprzedzenia, przy pracy na polu. Dnia 5 XI zosta³ przez UB Pu³awy aresztowany niejaki Izdebski, ¿o³nierz na urlopie, oraz drugi ze wsi Drzewce, ten ostatni zosta³ straszliwie pobity karabinem za to, ¿e stawa³ w obronie Izdebskiego. Akcj± kierowa³ znany resorcista Stefaniak. (...)

W raporcie za luty-marzec 1946 r. w czê¶ci „B”, zatytu³owanej „Agentury obce i s³u¿by policyjne”, czytamy:

(...) Pacyfikacja objê³a Dêblin, Sobolew, Ko¶min, Bobrowniki, Sêdowice, Sarny, Bazanów, Czernic, Kawêczyn, Kêb³ów, Zadybie, Janówek i ¯elechów. Aresztowano ogó³em 100 osób (...) W pacyfikacji po³udniowej czê¶ci pow. pu³awskiego bra³o udzia³ ok. 600 ludzi UB, KBW i wojska ¯ymierskiego. Akcje przesz³y przez Karczmiska, Kraczewice, Wymys³ów, Budki i czê¶æ Opolszczyzny. Aresztowano ok. 200 osób. Druga fala przesz³a przez O¿arów, Skoków, Wandalin, Buszno, Opole; aresztowano ok. 300 osób, w tym kilku cz³onków PSL. W czasie akcji zabito jednego cz³onka PSL. W¶ród aresztowanych by³o wiele m³odzie¿y szkolnej (...).

Dn. 11 IV do Ireny przywieziono kilkudziesiêciu aresztowanych z okolicy Leopoldowa. Dn. 12 IV UB i NKWD aresztowa³y w Bobrownikach „Szpa³ê” i „Damskiego”. W akcji zgin±³ jeden ¿o³nierz z grupy dywersyjnej. Dn. 13 IV pacyfikacja Stawy, Lasoñ, Krasnogorliny, Wymys³ów, Go³±b. Bez wyników. W potyczce zginê³o kilku sowietów.

Dn. 17 IV UB obstawi³o Ko¶min, Wymys³ów, aresztowañ nie by³o. W nocy 21 na 22 IV (Wielkanoc) UB w sile 150 funkcjonariuszy urz±dzi³o nalot na Sêdowice. Chodzono po domach w poszukiwaniu oddzia³u „Orlika”. Przy okazji za¿±dano wódki i jedzenia. Nikogo nie aresztowano. Dn. 25 IV grasowa³a w Bobrownikach grupa UB. Rabowano w domach. Pijani ¿o³nierze strzelali do krzy¿a przydro¿nego. (...)

Ubecy bardzo czêsto dokonywali profanacji miejsc ¶wiêtych, nachodz±c ko¶cio³y, czy te¿ bezczeszcz±c przedmioty kultu religijnego:

(...) UB z Pu³aw obstawi³ ko¶ció³ w Baranowie w czasie mszy ¶w. Po czym kilku ¿o³nierzy UB wesz³o do ko¶cio³a, aby tam g³o¶no na¶miewaæ siê z religii. Innym razem funkcjonariusze UB, przebywaj±c w Baranowie, zdarli ze ¶ciany obraz Matki Boskiej, por±bali go i spalili (...).

(…)

ODPOWIEDZ