Operacja "Cezary"

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Operacja "Cezary"

Post autor: jedrek » śr lis 25, 2009 13:54

Za Wikipedia
Operacja Cezary
Z Wikipedii


Operacja "Cezary" – utworzenie przez Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego fikcyjnej struktury tzw. V Komendy lub V Zarz±du WiN-u, kontrolowanej przez funkcjonariuszy MBP-oznacza³o to wziêcie pod kontrolê operacyjn± resztek WiN. Celem operacji mia³o byæ dzia³anie o charakterze prowokacji, czyli nak³anianie do pope³niania przestêpstw i tworzenie fa³szywych dowodów, w celu skierowania postêpowania karnego przeciwko osobom dzia³aj±cym w ich mniemaniu w niepodleg³o¶ciowej organizacji.

G³ównym celem gry by³a dezinformacja wywiadów zachodnich CIA i Secret Intelligence Service, które liczy³y ¿e WiN oprócz prowadzenia wywiadu pos³u¿y w przypadku wybuchu wojny do sabota¿u i dywersji. W trakcie gry od wiosny 1948 roku do grudnia 1952 roku przejêto m.in 17 przes³anych z zachodu radiostacji, ponad milion dolarów i kilkaset kilogramów z³ota. Przejmowano przerzucanych z zachodu drog± lotnicz±, l±dow± i morsk± agentów, wysy³aj±c w zamian emisariuszy z fa³szywymi meldunkami i ludzi na przeszkolenie dywersyjne i wywiadowcze. Utrzymywano z CIA i SIS ³±czno¶æ radiow±. CIA przes³a³o V komendzie tzw. "Plan Wulkan" - plan zniszczenia wêz³ów komunikacyjnych i g³ównych fabryk w Polsce przez WiN na wypadek III wojny ¶wiatowej oraz tzw. "Plan X" - wytyczne do dzia³ania dla podziemia na okres bezpo¶rednio przedwojenny i na czas wojny. Wielu informacji dostarczy³y MBP tak¿e delegatury zagraniczne WiN. Rezultatem prowokacji by³o przeprowadzenie procesów karnych w stosunku do domniemanych cz³onków WiN-u i przerzuconych z zachodu agentów , w wyniku których obok kilkudziesiêciu zas±dzonych kar wiêzienia zapad³o tak¿e 15 wyroków smierci z których 6 wykonano.

Grê przerwa³o MBP w grudniu 1952 roku publikacj± w prasie tzw. "o¶wiadczenia Kosa i Wiktora" - rzekomych kierowników organizacji. Spektakularna likwidacja WiN spowodowa³a "aferê Bergu" - ujawnienie faktu wspó³pracy emigracyjnych stronnictw skupionych w Radzie Politycznej z CIA w prowadzeniu wywiadu i dywersji w Polsce za co otrzymywa³y pieni±dze na dzia³alno¶æ - spowodowa³o to roz³am na emigracji i potêpienie tej dzia³alno¶ci m.in. przez emigracyjnego prezydenta Augusta Zaleskiego oraz wielu by³ych oficerów AK i NOW. Emigracyjny premier Stanis³aw Cat-Mackiewicz napisa³ w tej sprawie znany artyku³ "O handel ¶mierci±" w którym zarzuci³ emigracyjnym wspó³pracownikom CIA kupczenie losem rodaków w kraju dla osi±gniêcia osobistych materialnych korzy¶ci. Jak siê pó¼niej okaza³o sam Cat-Mackiewicz by³ zarejestrowanym kontaktem operacyjnym "Rober" wywiadu PRL, jednak sam ponoæ odmawia³ stanowczo wszelkiej wspó³pracy maj±cej charakter agenturalny.

ODPOWIEDZ