A" Niewidzalna rekê " pamietacie ?

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

A" Niewidzalna rekê " pamietacie ?

Post autor: jedrek » czw lis 26, 2009 11:29

tekst z Wikipedii
Niewidzialna rêka (program telewizyjny)Niewidzialna rêka – program telewizyjny, emitowany w Telewizji Polskiej w latach 70. XX wieku w ramach Ekranu z bratkiem oraz Teleranka, autorstwa Macieja Zimiñskiego.

Formu³a programu, skierowanego g³ównie do harcerzy, zak³ada³a wyrobienie w m³odych ludziach postaw prospo³ecznych, kieruj±c ich energiê na pomaganie potrzebuj±cym. Aby wci±gn±æ m³odych ludzi do wykonywania zadañ nie przynosz±cych im ¿adnego zysku (altruizm nie jest postaw± powszechn±), stworzono atmosferê przypominaj±c± zadania wywiadowcze. Nie by³o widaæ twarzy prowadz±cego, tylko jego sylwetkê, tak¿e sposób prowadzenia odbywa³ siê w specyficzny, tajemniczy sposób (powitanie, po¿egnanie - "Niewidzialna rêka to tak¿e ty"). M³odzie¿ mia³a wykonywaæ zadania, polegaj±ce na bezinteresownym pomaganiu innym, zw³aszcza osobom starszym i chorym, tak, aby nie daæ siê zobaczyæ, na miejscu pozostawiaj±c tylko znak odbitej d³oni. Satysfakcjê mia³o sprawiaæ samo poczucie wykonania potrzebnej pracy. Z przebiegu zadañ uczestnicy pisali raporty, które wybiórczo prezentowane by³y podczas programu.

Tytu³ programu wszed³ pó¼niej do kanonu pop-kultury m³odzie¿owej w Polsce. Sformu³owanie by³o traktowane raczej ironicznie i prze¶miewczo, mimo niew±tpliwie s³usznego przes³ania.

ODPOWIEDZ