8 lipca 1980 roku- ¦widnik

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

8 lipca 1980 roku- ¦widnik

Post autor: jedrek » pt lip 09, 2010 17:20

8 lipca 1980 roku rozpocz±³ siê strajk w Wytwórni Sprzêtu Komunikacyjnego w ¦widniku. By³ to jeden z pierwszych protestów spo³ecznych, które wybuch³y w lecie 1980 roku.

Jednym z najwa¿niejszych powodów protestu by³a fatalna sytuacja ekonomiczna.
Strajk w zak³adach lotniczych ¦widnika by³ pocz±tkiem "Lubelskiego Lipca". W nastêpnych dniach do strajkuj±cych robotników do³±czyli pracownicy innych lubelskich zak³adów pracy m.in. Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet, Lubelskich Zak³adów Naprawy Samochodów Ciê¿arowych i Lubelskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego. Bezpo¶redni± przyczyn± strajku w WSK ¦widnik by³a og³oszona dzieñ wcze¶niej podwy¿ka cen ¿ywno¶ci.

Miros³aw Kaczan, robotnik, który jako jeden z pierwszych zatrzyma³ maszyny i og³osi³ strajk wspomina³, ¿e reakcja za³ogi by³a kompletnym zaskoczeniem dla kierownictwa zak³adu.


Przyczyn± strajku by³y tak¿e stale pogarszaj±ce siê warunki ¿ycia. Dlatego jednym z najwa¿niejszych postulatów by³a poprawa zaopatrzenia ¦widnika w ¿ywno¶æ. Nie by³o ¿±dañ o charakterze politycznym, wyja¶nia³ Miros³aw Kaczan.

Strajk wybuch³ w okresie g³êbokiego kryzysu zaufania spo³ecznego do w³adzy. Robotnicy stracili wiarê w obietnice poprawy sytuacji, sk³adane przez kierownictwo zak³adu i sekretarzy rz±dz±cej partii PZPR. Henryk Gontarz, wówczas elektryk w WSK ¦widnik mówi³, ¿e na strajkowych wiecach robotnicy domagali siê przede wszystkim powa¿nego traktowania.
Robotnicy ¦widnika mieli ¶wiadomo¶æ, ¿e ich protest mo¿e zakoñczyæ siê tragicznie, jak w 1956 roku w Poznaniu, czy w 1970 roku na Wybrze¿u. Piotr Karwowski, wówczas mistrz zmianowy w WSK ¦widnik podkre¶la³, ¿e strajkuj±cy robotnicy ¦widnika zrozumieli, ¿e po raz pierwszy odnie¶li sukces.


Zdaniem Miros³awa Kaczana, zakoñczenie protestu bez u¿ycia si³y i spe³nienie ¿±dañ strajkuj±cych robotników WSK ¦widnik prze³ama³o barierê strachu. To spowodowa³o, ¿e w sierpniu strajkowa fala rozla³a siê po ca³ym kraju, od Wybrze¿a po ¦l±sk.


W ci±gu kilkunastu dni lipca 1980 roku na Lubelszczy¼nie stanê³y 154 zak³ady, zatrudniaj±ce blisko 50 tysiêcy pracowników. Fala protestów robotniczych, które wkrótce ogarnê³y ca³y kraj zapocz±tkowa³a upadek systemu komunistycznego w Polsce.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/W.Oleksiak/E.Leo/dok./kry

ODPOWIEDZ