Powojenne obozy polskiej bezpieki. Gdañsk i Jaworzno

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Powojenne obozy polskiej bezpieki. Gdañsk i Jaworzno

Post autor: jedrek » pn lut 21, 2011 15:15

W 1945 roku kiedy Armia Czerwona wraz z podleg³ym sobie Wojskiem Polskim posuwa³a siê na Berlin, na zapleczu Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego wraz z NKWD utworzy³o dwa obozy jenieckie bêd±ce katowni± dla Niemców, i polskich patriotów.
Pierwszym z obozów by³ Centralny Obóz Pracy Jaworzno, utworzony w 1945 roku. Przed II wojn± ¶wiatow± teren na którym znajdowa³ siê obóz nale¿a³ do spó³ki akcyjnej Jaworznickie Kopalnie. W 1943 Niemcy utworzyli na tym terenie podobóz KL Auschwitz-Birkenau "NeuDachs"Po wyzwoleniu podobozu przez Armiê Czerwon± zosta³ on przekazany pod zarz±d Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, które w kwietniu 1945 roku utworzy³o na jego terenie obóz jeniecki. Na obóz sk³ada³y siê drewniane baraki, murowane ³a¼nie, kuchnia, szpital, a tak¿e warsztaty i magazyny. Obóz by³ opleciony podwójnym pasem drutów kolczastych pod wysokim napiêciem, a tak¿e kilkunastu murowanych wie¿ stra¿niczych z reflektorami i karabinami maszynowymi. Pierwszym komendantem obozu zosta³ porucznik Jakub Halicki, wysoki funkcjonariusz Wydzia³u Wiêziennictwa i Obozów Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Krakowie. Na za³ogê obozu sk³ada³o siê 300 ¿o³nierzy bêd±cych pod dowództwem 18 oficerów Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Zabezpieczenie medyczne stanowili niemieccy, i ukraiñscy lekarze bêd±cy pod zarz±dem polskiego lekarza.W Centralnym Obozie Pracy, podobnie jak w niemieckich obozach istnia³a funkcja kapo. Byli oni zwolnieni z prac fizycznych, dostawali lepsze racje ¿ywno¶ciowe i ubrania. W zamian donosili. oraz znêcali siê nad wspó³wiê¼niami, którzy nie dali siê z³amaæ podczas przes³uchañ. W¶ród osadzonych poza Niemcami znajdowali siê ¿o³nierze Armii Krajowej, oraz dzia³acze niepodleg³o¶ciowi. Du¿y odsetek wiê¼niów stanowili równie¿ Ukraiñcy i £emkowie. By³y to g³ównie osoby podejrzane o wspó³pracê z UPA, jednak w¶ród nich przebywali równie¿ cywile, w tym inteligencja ukraiñska i ³emkowska oraz ksiê¿a grekokatoliccy. Wiê¼niowie byli poddawani terrorowi fizycznemu i psychicznemu. Przez ca³y okres istnienia obozu od 1945 do 1949 przez obóz przewinê³o siê ponad 20 tysiêcy osób. Obóz w Jaworznie zosta³ zlikwidowany 8 stycznia 1949. Drugim obozem pracy by³ tzw. Narwik, który mie¶ci³ siê na ulicy Narwickiej w Gdañsku. Zosta³ za³o¿ony w 1945 roku i by³ wykorzystywany przez Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego do koñca 1949 roku. Mie¶ci³ siê w barakach za ówczesnym zak³adem energetycznym. W obozie byli osadzeni mê¿czy¼ni i kobiety, wykorzystywano ich do przy budowach fortyfikacji. Po zakoñczeniu wojny czê¶æ z nich Armia Czerwona wywioz³a w g³±b Zwi±zku Radzieckiego. Ich los pozostaje nieznany.Mimo wielu cudownych kart polskiej historii, nie zapominajmy o tych z³ych. Historiê nale¿y przyj±æ tak± jaka jest. Nie mo¿na jej zmieniaæ, ani gloryfikowaæ ca³ego narodu polskiego jako bohaterów II wojny ¶wiatowej. Nie zapominajmy, ¿e w¶ród tych, którzy nie poddali siê ani Niemcom, ani Sowietom, byli tacy, którzy dobro w³asne przedk³adali nad dobro narodu, i innych ludzi.¬ród³a:K. Miroszewski, Ukraiñcy i £emkowie w Centralnym Obozie Pracy JaworznoZ. Wo¼niczka, Obóz dwóch totalitaryzmów
Pierwszym z obozów by³ Centralny Obóz Pracy Jaworzno, utworzony w 1945 roku. Przed II wojn± ¶wiatow± teren, na którym znajdowa³ siê obóz nale¿a³ do spó³ki akcyjnej Jaworznickie Kopalnie. W 1943 Niemcy utworzyli na tym terenie podobóz KL Auschwitz-Birkenau "NeuDachs".
Po wyzwoleniu podobozu przez Armiê Czerwon± zosta³ on przekazany pod zarz±d Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, które w kwietniu 1945 roku utworzy³o na jego terenie obóz jeniecki. Na obóz sk³ada³y siê drewniane baraki, murowane ³a¼nie, kuchnia, szpital, a tak¿e warsztaty i magazyny. Obóz by³ opleciony podwójnym pasem drutów kolczastych pod wysokim napiêciem, a tak¿e kilkunastu murowanych wie¿ stra¿niczych z reflektorami i karabinami maszynowymi.
Pierwszym komendantem obozu zosta³ porucznik Jakub Halicki, wysoki funkcjonariusz Wydzia³u Wiêziennictwa i Obozów Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Krakowie. Na za³ogê obozu sk³ada³o siê 300 ¿o³nierzy bêd±cych pod dowództwem 18 oficerów Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Zabezpieczenie medyczne stanowili niemieccy, i ukraiñscy lekarze bêd±cy pod zarz±dem polskiego lekarza.
W Centralnym Obozie Pracy, podobnie jak w niemieckich obozach istnia³a funkcja kapo. Byli oni zwolnieni z prac fizycznych, dostawali lepsze racje ¿ywno¶ciowe i ubrania. W zamian donosili oraz znêcali siê nad wspó³wiê¼niami, którzy nie dali siê z³amaæ podczas przes³uchañ. W¶ród osadzonych poza Niemcami znajdowali siê ¿o³nierze Armii Krajowej, oraz dzia³acze niepodleg³o¶ciowi. Du¿y odsetek wiê¼niów stanowili równie¿ Ukraiñcy i £emkowie. By³y to g³ównie osoby podejrzane o wspó³pracê z UPA, jednak w¶ród nich przebywali równie¿ cywile, w tym inteligencja ukraiñska i ³emkowska oraz ksiê¿a grekokatoliccy. Wiê¼niowie byli poddawani terrorowi fizycznemu i psychicznemu. Przez ca³y okres istnienia obozu od 1945 do 1949 przez obóz przewinê³o siê ponad 20 tysiêcy osób.
Obóz w Jaworznie zosta³ zlikwidowany 8 stycznia 1949. Drugim obozem pracy by³ tzw. Narwik, który mie¶ci³ siê na ulicy Narwickiej w Gdañsku. Zosta³ za³o¿ony w 1945 roku i by³ wykorzystywany przez Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego do koñca 1949 roku. Mie¶ci³ siê w barakach za ówczesnym zak³adem energetycznym. W obozie byli osadzeni mê¿czy¼ni i kobiety, wykorzystywano ich do przy budowach fortyfikacji. Po zakoñczeniu wojny czê¶æ z nich Armia Czerwona wywioz³a w g³±b Zwi±zku Radzieckiego. Ich los pozostaje nieznany.
Mimo wielu cudownych kart polskiej historii, nie zapominajmy o tych z³ych. Historiê nale¿y przyj±æ tak± jaka jest. Nie mo¿na jej zmieniaæ, ani gloryfikowaæ ca³ego narodu polskiego jako bohaterów II wojny ¶wiatowej. Nie zapominajmy, ¿e w¶ród tych, którzy nie poddali siê ani Niemcom, ani Sowietom, byli tacy, którzy dobro w³asne przedk³adali nad dobro narodu, i innych ludzi.
¬ród³a:
K. Miroszewski, Ukraiñcy i £emkowie w Centralnym Obozie Pracy Jaworzno
Z. Wo¼niczka, Obóz dwóch totalitaryzmów
http://interia360.pl/artykul/powojenne- ... rzno,43356

ODPOWIEDZ