Czarna wo³ga kr±¿y po mie¶cie- PAMIÊTACIE?

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Czarna wo³ga kr±¿y po mie¶cie- PAMIÊTACIE?

Post autor: jedrek » śr lut 23, 2011 14:52

Ciemna ulica, pó¼ny wieczór, zab³±kana w zau³ku postaæ. Z mg³y wy³ania siê potê¿ne cielsko czarnej limuzyny. Samochód zatrzymuje siê, uchylaj± siê drzwi, z s³ychaæ g³êbi s³ychaæ niskie szepty. Za chwilê auto powoli odje¿d¿a. A chodnik pozostaje pusty.

Zastanawiali¶cie siê czasem, czym podró¿uje diabe³? W latach piêædziesi±tych w Polsce panowa³o przekonanie, ¿e pojazdem diab³a jest czarna wo³ga. Czarna wo³ga kr±¿y³a po ulicach. Czasem zatrzymywa³a siê, jej drzwi siê uchyla³y i tajemnicza si³a porywa³a dzieci, które odwa¿y³y siê po zmroku opu¶ciæ bezpieczne domy. Czarna wo³ga znika³a w oddali, a porwanego dziecka nigdy ju¿ nikt nie widzia³.

Legenda ta kr±¿y³a w wielu ró¿nych wersjach. Pierwsze pytanie, które pojawia siê przy tej opowie¶ci, to: kto je¼dzi³ ow± wo³g±. Czy diabe³? Je¶li tak, to jego auto musia³o posiadaæ charakterystyczne cechy – mia³o w numerze rejestracyjnym trzy szóstki, zamiast lusterek by³y rogi, a jego baga¿nik wype³nia³y zw³oki.

Czy w miejskich legendach tkwi ziarno prawdy?

Diabe³ ten mia³ w zwyczaju je¼dziæ na okoliczne dyskoteki. Tam wypija³ drinka, potem tañczy³ z jak±¶ dziewczyn±. Na koniec proponowa³ jej odwiezienie do domu. Kiedy dziewczyna siê zgodzi³a – gin±³ po niej wszelki ¶lad. Czasem dziewczyny ratowa³o to, ¿e podczas tañca zdo³a³y dostrzec, ¿e ich przystojny adorator ma kopyta zamiast stóp. Kiedy¶ diabe³ uciek³ przed pewn± dziewczyn±, poniewa¿ zobaczy³ na jej szyi ³añcuszek z krzy¿ykiem. Czasem diabe³ zatrzymywa³ swoj± wo³gê przy krawê¿niku i pyta³ niewinnego przechodnia o godzinê. Ten kto odpowiedzia³ móg³ byæ pewien, ¿e nastêpnego dnia, o tej godzinie bêdzie ju¿ martwy. Aby unikn±æ ¶mierci nale¿a³o odpowiedzieæ diab³u "Godzina wieczna". Historia o dziewczynach, które poda³y godzinê i nastêpnego dnia wykoñczone psychicznie przez diab³a powiesi³y siê, by³a w 1999 roku celem nieformalnego ¶ledztwa policji i zosta³a opisana w reporta¿u o spotkaniach z diab³em w Ostrowie Wielkopolskim. Wydarzenia te spowodowa³y ogromn± panikê u miejscowej ludno¶ci. Telefony policji, stra¿y miejskiej i urzêdu miasta urywa³y siê.

Wed³ug innych wersji legendy czarn± wo³g± je¼dzili wa¿ni dzia³acze partyjni, którzy porywali z ulic m³ode kobiety. By³y one gwa³cone i mordowane, a ich cia³a znajdowano poza miastem. W tamtych czasach wo³ga rzeczywi¶cie by³a samochodem u¿ywanym przez w³adze partii i NKWD. Sama legenda o czarnej limuzynie, która porywa³a m³ode dziewczêta, które wykorzystywane by³y seksualnie, kr±¿y³a równie¿ w Moskwie.

USA nie istniej±, a ¶wiatem rz±dz± jaszczury - wiêcej miejskich legend i teorii spiskowych w Strefie Tajemnic

Kolejnym powodem, dla którego wo³ga porywa³a ludzi by³y potrzeby transplantacyjne. I tu tak¿e wystêpuj± pewne rozbie¿no¶ci – ofiarom wycinano nerki, serca, w±troby, a tak¿e spuszczano krew, na potrzeby chorych na bia³aczkê Niemców, komunistów, ksiê¿y. Wys³annikami ksiê¿y mia³y byæ.. zakonnice, podró¿uj±ce czarn± wo³g±. W przypadku pobierania organów ofiara najczê¶ciej by³a podrzucana pod drzwi swojego domu z przyczepion± informacj± o dokonanym zabiegu i sugesti± odwiedzenia szpitala. Ta wersja legendy istnieje do dzi¶. Ma oczywi¶cie nieco zmienion± formê – teraz zamiast wo³gi je¼dzi czarne bmw, a nerkê straciæ mo¿na tak¿e w pubie, hipermarkecie, czy podczas pracy za granic±.

Jest te¿ inna wersja legendy o czarnej wo³dze – jest to auto-widmo. Sunie ulicami miasta, cicho wy³ania siê z mroku i min±wszy przestraszonego cz³owieka, rozp³ywa siê we mgle. Ta wersja wywodzi siê z dawnych legend o tajemniczych je¼d¼cach na czarnych rumakach. Stukot kopyt piekielnych koni przera¿a³ ludzi w miastach i na bezdro¿ach. Czasem mijali oni ludzi w milczeniu, a czasem ostrzegali przed niebezpieczeñstwem. Pó¼niej rumaka zast±pi³ powóz (niew±tpliwie kojarz±cy siê z karawanami). Jedna z legend g³osi, ¿e pewien bogaty i z³y pan wraca³ do domu po balu. Ca³kowicie pijany jecha³, jak szalony, poganiaj±c swoje konie. W koñcu jego powóz przewróci³ siê, a pan zgin±³. Od tamtej pory spotkaæ mo¿na tajemniczy czarny powóz, który porywa dzieci. Wraz z rozwojem motoryzacji powóz zosta³ zast±piony przez samochód.

Lubisz thrillery? Znajdziesz je w Onet Film.

Opowie¶æ o czarnej wo³dze mia³a straszyæ dzieci i ostrzegaæ je przed opuszczaniem domu po zmroku. Zanim pojawi³ siê upiorny samochód, maluchy straszono Bab± Jag±, zakonnicami, czy ¯ydami, którzy porywali chrze¶cijañskie dzieci na macê. Takie informacje zniekszta³cane przy przekazywaniu s± nieprawdziwe, ale potrafi³y – i nadal potrafi± – wywo³aæ panikê w spo³eczeñstwie. Dzi¶ nikt ju¿ nie wierzy w Babê Jagê, ale prawie co roku s³yszymy plotki o porwaniach dzieci, dokonanych przez tajemniczych kierowców w czarnych samochodach. Ta legenda miejska funkcjonuje tak¿e w dzisiejszej kulturze. ¦piewa³a o niej Kasia Nosowska, a o zabójczych limuzynach powsta³o tez kilka horrorów.

Autor: Ma³gorzata Maækowiak
¬ród³o: Onet.pl
http://natropie.onet.pl/crimestory/lege ... ecial.html

Awatar użytkownika
numi55
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 39
Rejestracja: wt paź 05, 2010 0:00

Post autor: numi55 » pt lut 25, 2011 23:02

Ten temat mieści się w kategorii miejska legenda.Jest ich więcej.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejska_legenda

ODPOWIEDZ