Najwiêkszy mord w powojennej Polsce

Historia, którą jeszcze pamiętamy

Moderator: jedrek

jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Najwiêkszy mord w powojennej Polsce

Post autor: jedrek » wt mar 01, 2011 9:43

Aresztowano niemal dwa tysi±ce osób, oko³o 600 z nich nigdy nie wróci³o do domu.
Latem 1945 roku Armia Czerwona, NKWD i specjalne oddzia³y „smiersz” przy wspó³pracy funkcjonariuszy UB przeprowadzi³y akcjê zbrojn±, która przesz³a do historii jako ob³awa augustowska. Jej celem mia³a byæ eliminacja podziemia niepodleg³o¶ciowego i pacyfikacja miejscowej ludno¶ci, która sprzyja³a polskim partyzantom. Swoim zasiêgiem operacja obejmowa³a terytorium Suwalszczyzny i czê¶ciowo Litwy. Przeczesywano wsie, osady i lasy w poszukiwaniu „wrogów”, czyli tych, którzy mogli mieæ kontakt z podziemiem niepodleg³o¶ciowym. Aresztowano niemal dwa tysi±ce osób, oko³o 600 z nich nigdy nie wróci³o do domu. Zostali wywiezieni w nieznanym kierunku i zamordowani. Przez dziesiêciolecia nie by³o szans na rozwik³anie tajemnicy mordu.
Pamiêæ
Dwie publikacje Instytutu Pamiêci Narodowej przybli¿aj± okoliczno¶ci zbrodni i przywracaj± pamiêæ o ofiarach. Alicja Maciejowska, wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia, w ksi±¿ce „Przerwane ¿yciorysy. Ob³awa Augustowska – lipiec 1945 r”, podjê³a próbê opisania losów rodzin zaginionych w ob³awie i dzia³alno¶æ Obywatelskiego Komitetu Poszukiwañ Mieszkañców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 roku. Do ksi±¿ki do³±czona jest p³yta CD zawieraj±ca 4 archiwalne audycje Polskiego Radia z lat 1989–1992, dotycz±ce Ob³awy Augustowskiej.

Druga z publikacji , to wybór 125 dokumentów archiwalnych opisuj±cych zarówno sam± ob³awê jak i dzia³ania spo³eczne maj±ce na celu ustalenie losów zaginionych. Wyboru ¼róde³ dokonali Jan Jerzy Milewski i Anna Dy¿ewska – pracownicy bia³ostockiego oddzia³u IPN.
Nierozliczony mord
Do tej pory nie ustalono losów ofiar oraz miejsca ich pochówku, a tak¿e sprawców mordu. W latach 80. pojawi³y siê podejrzenia, ¿e zamordowanych pochowano nieopodal Gib. Na pocz±tku lat 90. przeprowadzono ekshumacje, które udowodni³y, ¿e s± to groby niemieckich ¿o³nierzy. W Gibach postawiono wówczas krzy¿ na symbolicznym grobie zaginionych. Na kamiennych tablicach wyryto 530 nazwisk partyzantów, które uda³o siê zapamiêtaæ. Na jednej z tablic jest napis: "Zginêli, bo byli Polakami".
W latach 90 ¶ledztwo w sprawie ob³awy augustowskiej prowadzi³a prokuratura w Suwa³kach, ale ze wzglêdu na brak informacji od strony rosyjskiej musia³a umorzyæ postêpowanie. W 2001 roku ¶ledztwo przej±³ IPN, który jak na razie bezskutecznie, próbuje wyja¶niæ losy zamordowanych Polaków. Do tej pory nikt nie poniós³ kary za przeprowadzon± w 1945 roku akcjê. Za ob³awê augustowsk± dopowiada miêdzy innymi zmar³y w 2008 roku gen. Miros³aw Milewski, który swoj± karierê zaczyna³ w augustowskim Urzêdzie Bezpieczeñstwa. W latach 70. Milewski by³ dyrektorem I Departamentu MSW, a w 1981 roku zosta³ szefem MSW. Milewski zwi±zany by³ równie¿ z akcj± o kryptonimie "¯elazo", która polega³a na tym, ¿e w latach 70 wspó³pracownicy wywiadu i przestêpcy dokonywali na Zachodzie licznych kradzie¿y ( z³oto, bi¿uteria, samochody, dzie³a sztuki) W ten sposób s³u¿by pozyskiwa³y pieni±dze na swoj± dzia³alno¶æ. Istniej± równie¿ poszlaki wskazuj±ce na zwi±zek Milewskiego z zamordowaniem ks. Popie³uszki.
Alicja Maciejowska, Przerwane ¿yciorysy. Ob³awa Augustowska – lipiec 1945 r., Bia³ystok 2010, 522 s., + p³yta CD.
Ob³awa Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór ¼róde³, red. Jan Jerzy Milewski, Anna Py¿ewska, Bia³ystok 2010, 384 s.

http://www.polskieradio.pl/39/284/Artyk ... nej-Polsce

Awatar użytkownika
WiktoriaW
Poszukiwacz
Poszukiwacz
Posty: 10
Rejestracja: pt kwie 10, 2015 2:16
Lokalizacja: Olsztyn

Re: Najwiêkszy mord w powojennej Polsce

Post autor: WiktoriaW » pt kwie 10, 2015 3:17

Dziwne, bo wcześniej o tym nie słyszałem.

ODPOWIEDZ