lotnisko w Gliwicach

Historia przemysłu na ziemiach polskich.
Historia miast, ich wygląd na przestrzeni lat.
jedrek
Indiana Jones
Indiana Jones
Posty: 1258
Rejestracja: czw paź 09, 2003 0:00
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

lotnisko w Gliwicach

Post autor: jedrek » pt lut 23, 2007 11:49

Pierwsze loty w Gliwicach odby³y siê ju¿ jesieni± 1910 roku, a wiec w 7 lat po pierwszym wzlocie samolotu braci Wright, na prowizorycznym pasie startowym na polanie lasu miejskiego za Le¶nym Zameczkiem. Przyby³ tam ze swoj± lataj±c± maszyn±, lekkiej i delikatnej konstrukcji in¿. Dornier, który wykona³ na niej kilka lotów pasa¿erskich, wznosz±c siê na wysoko¶æ oko³o 50 metrów.

W roku 1913 w³adze z Berlina wezwa³y pisemnie radê miasta Gliwic do utworzenia lotniska dla celów wojskowo-cywilnych. Teren przeznaczony na ten cel winien posiadaæ wymiary 400 x 200m oraz hangar o wymiarach 20 x 17m na trzy samoloty.

Pierwotnie lotnisko zosta³o zlokalizowane na terenie obecnego K±pieliska Le¶nego. Zosta³o ono oddane do u¿ytku w 1914 roku. Poniewa¿ próbne l±dowanie by³o niefortunne (prawdopodobnie samolot rozbi³ siê), w 1917 r. Ministerstwo Wojny wypowiedzia³o umowê o u¿ytkowaniu lotniska i przekaza³o teren miastu.

Ju¿ wcze¶niej, bo w 1916 r. zbudowano sumptem kasy miejskiej na polach w kierunku Bojkowa nowe lotnisko o powierzchni oko³o 117 ha. Po zakoñczeniu I Wojny ¦wiatowej zaczêto przymierzaæ siê do utworzenia w Gliwicach lotniska pasa¿erskiego. Le¿a³o ono bowiem na skrzy¿owaniu tras: Londyn-Hamburg-Berlin-Wroc³aw-Gliwice-Lwów-Odessa-Tibilisi-Teheran oraz Rzym-Genua-Triest-Wiedeñ-Gliwice-Warszawa, czyni±c z Gliwic dogodny punkt tranzytowy. W zwi±zku z tym zosta³ wybudowany dworzec lotniczy, hangar o rozpiêto¶ci wrót 35m, niezbêdne zaplecze oraz infrastruktura ze stacj± meteorologiczn± w³±cznie.

Regularn± komunikacje lotnicz± z Gliwic rozpoczêto w maju 1925 r. Jak powa¿nie traktowano sprawê lokalizacji lotniska mo¿e ¶wiadczyæ ta informacja, ¿e przeciwko budowie lotniska w Gliwicach protestowa³o, zreszt± bezskutecznie Zabrze i Bytom. Miasta te chcia³y aby lotnisko by³o zlokalizowane w rejonie Grzybowic czy miedzy Miechowicami a Wieszaw±.

Oprócz lotów pasa¿erskich na lotnisku by³a prowadzona te¿ inna dzia³alno¶æ. Pracowa³y warsztaty, w których budowano szybowce, remontowano samoloty, szkolono pilotów samolotowych i szybowcowych oraz skoczków spadochronowych. Organizowano te¿ pokazy lotnicze. Na pokazy w roku 1931, w których miedzy innymi uczestniczy³ sterowiec "Zeppelin" przyby³o z okolicznych miejscowo¶ci i zagranicy oko³o 200 tysiêcy osób.

W czasie wojny lotnisko gliwickie s³u¿y³o g³ównie celom wojskowym. Baraki warsztatowe, magazynowe oraz mieszkalne dla ¿o³nierzy ci±gnê³y siê daleko w stronê ulicy Pszczyñskiej. W wyniku dzia³añ wojennych w 1945 r. Zosta³y powa¿nie uszkodzone zabudowania dworca lotniczego, czê¶ciowo hangary oraz inne obiekty lotniskowe.

Zmiana gospodarza na lotnisku gliwickim po zakoñczeniu wojny - a raczej jego brak, nie przyczyni³a siê do powstrzymania dewastacji lotniska. Dopuszczono bowiem do wyburzenia dworca lotniczego oraz zdemontowania dwóch hangarów, z których jeden zosta³ zmontowany na ³ódzkim lotnisku.

Przez kilka lat na samym lotnisku nic siê nie dzia³o. Dopiero w roku 1948 na lotnisku stacjonowa³y 2 czy 3 samoloty dwusilnikowe typu Siebel, z których dokonywano zdjêæ fotograficznych Kraju dla celów kartograficznych.

¯ycie lotnicze tu¿ po wojnie zaczê³o siê toczyæ w Gliwicach trzema torami : w Kole Lotniczym Politechniki ¦l±skiej afiliowanym do Aeroklubu ¦l±skiego w Katowicach, w Oddziale Ligi Lotniczej, w Zwi±zku Harcerstwa Polskiego. Na prze³omie roku 1946/47 Ko³o Lotnicze Politechniki ¦l±skiej zorganizowa³o pierwszy teoretyczny kurs szybowcowy, dziêki któremu wielu mi³o¶ników lotnictwa mog³o rozpocz±æ praktyczne szkolenie szybowcowe.

Aktywi¶ci Ligi Lotniczej w Gliwicach: prezes- major Gliszczynski, wiceprezes - Stankiewicz oraz sekretarz- D±browski, dzia³ali na terenie miasta w zakresie propagowania sportów lotniczych. Z ich inicjatywy zosta³a w 1949 r. Otwarta przy ul. Dworcowej modelarnia lotnicza. Z tej modelarni wywodzi³ siê Jerzy Smielkiewicz, pó¼niejszy wspó³konstruktor polskich szybowców, dyrektor Szybowcowych Zak³adów Do¶wiadczalnych w Bielsku Bia³ej i szybowcowy pilot do¶wiadczalny.

W ci±gu kilku lat, pocz±wszy od 1947 r. Wyszkoli³a siê spora grupa gliwickich pilotów szybowcowych, samolotowych oraz skoczków spadochronowych, która wyra¼nie uwidacznia³a siê w Aeroklubie ¦l±skim w Katowicach. Kiedy na lotnisku w Katowicach by³y prowadzone w 1949 r. Prace modernizacyjne, przez pewien czas loty szybowcowe odbywa³y siê na lotnisku w Gliwicach.

Na pocz±tku lat piêædziesi±tych spo³eczeñstwo i w³adze miasta przyst±pi³y do odbudowy zniszczonego lotniska. Wyremontowano hangary- du¿y i ma³y, odbudowano budynki portowe oraz poddano niwelacji p³ytê lotniskow±. Te wszystkie dzia³ania stworzy³y warunki do podjêcia starañ o utworzenie w Gliwicach aeroklubu. Zosta³y one uwieñczone sukcesem w 1955 r., kiedy to zosta³ utworzony Aeroklub Gliwicki, pocz±tkowo jako filia Aeroklubu ¦l±skiego, a od 1956 r. jako jednostka samodzielna. Swoim zasiêgiem oprócz Ziemi Gliwickiej obj±³ on takie miasta jak: Bytom, Ruda ¦l±ska, Tarnowskie Góry i Zabrze. W¶ród tych, którzy k³adli podwaliny pod tworz±cy siê w Gliwicach aeroklub byli miedzy innymi: instruktor szybowcowy A. Hellebrandt oraz piloci i skoczkowie: Jerzy D±mbski, Bogus³aw Januszewski, Zbigniew Kirakowski, Jacek Popiel, Zbigniew Rawicz, Janusz Ró¿anski, Franciszek Wójcikiewicz oraz Andrzej Zembala.

Obecnie lotnisko w Gliwicach przyjmuje równie¿ samoloty i ¶mig³owce sanitarne i po¿arnicze. W 1992 r., w czasie po¿aru Lasów Raciborskich z lotniska gliwickiego wykonywano do 360 lotów samolotów po¿arniczych dziennie. Zaopatrywano je na lotnisku w ¶rodki ga¶nicze i paliwo, a za³ogi w posi³ki.

W przysz³o¶ci z tego lotniska mo¿e bêd± korzystaæ lekkie samoloty pasa¿erskie czy czarterowe,

ODPOWIEDZ